Patientskadenævnet
Vimmelsskaftet 43, 2. Sal
psan@psan.dk

Web:
http://www.patientskadeankenaevnet.dk/