SUNDHEDS.INFOTILDIG.DK

...Alt Om Sundhed
Sygdomme Behandlere E-Nr Symptomer Links
Vitaminer & Mineraler

Leksikon
Lægens leksikon
Tandlægens Leksikon
Psykiaterens Leksikon
Jordemoderens Leksikon
Sundhedsplejeskens Leksikon
Fysioterapeutens Leksikon
0

Psykiatriloven


Psykiatriloven

Lov om frihedsberøvelse og anden tvang på psykiatriske afdelinger, også kaldet psykiatriloven trådte i kraft i 1989. Loven er senest revideret i 1998.

Hovedparten af bestemmelserne i loven handler om anvendelse af tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling. Loven fastlægger betingelser for anvendelse af tvang og giver desuden patienter, som udsættes for tvangsindgreb, særlige retsgarantier, bl.a. retten til at klage over afgørelser om tvangsanvendelse og retten til at få beskikket en patientrådgiver.

Herudover indeholder loven også bestemmelser om god psykiatrisk sygehusstandard, om informeret samtykke, om behandlingsplaner, om patientindflydelse, om psykokirurgiske indgreb og forsøg samt om udskrivningsaftaler og koordinationsplaner. Disse regler gælder for alle patienter og altså ikke kun for patienter, som udsættes for tvangsindgreb.

I det følgende gives en kort beskrivelse af de væsentligste bestemmelser i psykiatriloven. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til pjecen "Tvang i psykiatrien - psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsindgreb".

1. Tvangsindgreb
Psykiatriloven regulerer anvendelsen af tre forskellige typer tvang:

• Frihedsberøvelse
• Tvangsbehandling
• Fiksering

Frihedsberøvelse omfatter tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse på psykiatrisk afdeling.

Tvangsbehandling omfatter tvangsmedicinering, tvangsernæring samt elektrostimulation (også kaldet elektrochok) under tvang.

Fiksering omfatter tvangsfiksering med bælte og/eller hånd og fodremme, fysisk magtanvendelse og beskyttelsesfiksering.

Der er ifølge loven tale om tvang, når patienten verbalt eller fysisk modsætter sig et givet indgreb.

2. Betingelser for anvendelse af tvang
Psykiatriloven indeholder et generelt krav om, at al tvangsanvendelse skal stå i et rimeligt forhold til formålet med det givne indgreb. Man skal med andre ord bruge det mindst indgribende middel i forhold til formålet med indgrebet.

Dette princip kaldes også det mindste middels princip.

Herudover findes der særlige krav i forbindelse med anvendelsen af de enkelte tvangsindgreb, som er nævnt ovenfor.

Kravene knytter sig dels til den procedure, som skal anvendes i forbindelse med tvangsindgrebet, og dels til de indholdsmæssige kriterier for tvangsanvendelsen. En nærmere beskrivelse kan findes i pjecen "Tvang i psykiatrien - psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsindgreb".

3. Retsgarantier: Patientrådgiverfunktion, klagesystem og § 71-tilsynet

Patientrådgiverfunktion
Ved tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse eller tvangsbehandling skal der beskikkes en patientrådgiver. Ved tvangsfiksering eller anden fysisk tvang skal patienten spørges, om han eller hun ønsker en patientrådgiver.

Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive patienten om alt i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på sygehuset. Desuden skal rådgiveren hjælpe patienten med eventuelle klager.

Klagesystemet
Alle klager over de former for tvang, som er reguleret i psykiatriloven, kan indbringes for de lokale psykiatriske patientklagenævn i amterne.

Nævnet tager stilling til om lovens betingelser for tvangsanvendelse er opfyldt, herunder om det mindste middels princip er tilgodeset i den konkrete situation. Nævnet kan godkende afgørelsen om tvangsanvendelse eller vurdere, at denne er sket med urette.

Nævnets afgørelse i klagesager om frihedsberøvelse kan indbringes for domstolene, mens nævnets afgørelse i klagesager om tvangsbehandling, tvangsfiksering m.v. kan indbringes for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

§ 71-tilsynet
Institutioner som varetager behandlingen af personer, der er administrativt frihedsberøvet, er undergivet et tilsyn, der er nedsat af Folketinget i henhold til Grundlovens § 71. Det er muligt, f.eks. for administrativt frihedsberøvede, at rette henvendelse til tilsynet, der har følgende adresse og telefonnummer:

§ 71-tilsynet
Christiansborg
1218 København K
Telefon 33 37 55 00

© 2012 - infotildig.dk Opret gratis behandler profil | Information | Kontakt | Sitemap
Informationen på sundheds.infotildig.dk er ment som støtte, og må på ingen måde tages som erstatning
for professionel rådgivning eller behandling af uddannet og godkendt læge.